Notis Pengalihan Laman Web
Operasi Kami Semasa Perintah Kawalan Pergerakan. 

Segmen Pasaran

Di Danajamin, pelanggan kami adalah penerbit dan juga pelabur.
Pelabur adalah pelanggan kami kerana mereka adalah penerima Jaminan Kewangan kami.

Ciri-ciri Utama

Jaminan Kewangan Danajamin

Jaminan Kewangan kami adalah obligasi dari institusi kewangan milik kerajaan yang dinilai taraf AAA kepada pelabur.
Jaminan Kewangan kami tidak bersyarat dan tidak boleh ditarik balik.
Bon / sukuk yang dijamin oleh kami diberi penarafan AAA (fg) oleh RAM Rating Services Bhd / Malaysian Rating Corporation Bhd (MARC).
Kami akan memenuhi obligasi kontrak kami untuk memenuhi tuntutan yang dibuat dalam masa 10 hari bekerja.

Pengurusan Risiko yang Berhemah

Sebagai penjaga dana awam, kami menguruskan risiko kami dengan berhati-hati.
Berpandukan prinsip / amalan perniagaan yang mantap, kami berhasrat untuk membalas kepercayaan dan keyakinan berterusan para pelabur terhadap kami.

Perkongsian Risiko

Kami menganjurkan pembahagian risiko dengan bank rakan niaga dalam urus niaga kami. Ini membolehkan penyertaan bank yang lebih meluas dan memberi ruang untuk memaksimumkan penglibatan sektor swasta, sejajar dengan mandat kami. Pelabur juga merasa lebih yakin apabila mengetahui urus niaga telah diluluskan oleh lebih daripada satu jawatankuasa kredit.

Pengurusan Risiko

Kami adalah pengurus risiko bertanggungjawab yang dikawal selia oleh Bank Negara Malaysia, mematuhi peraturan semua pihak berkuasa sepenuhnya. Ini termasuklah pematuhan had penumpuan, sama ada dari segi jenis urusniaga, kumpulan atau sektor, untuk memastikan kepelbagaian yang sepatutnya di peringkat yang ditentukan oleh badan kawal selia. Sistem pengurusan risiko dan rangka kerja kami teguh dan mengikut amalan terbaik antarabangsa.

Model Pemerolehan Jaminan Kami

Rekod prestasi Danajamin yang berdaya tahan berteraskan pengurusan kredit dan tadbir urusnya yang mantap. Ianya melindungi kelestarian perniagaan kami, dan meningkatkan keyakinan pelabur terhadap kami. Sebagai sebahagian daripada amalan pengurusan dan tadbir urus kredit Danajamin, kaedah penilaian dilakukan ketika penaksiran dan pemantauan kemajuan serta prestasi pelanggan.

Kami mengambil pendekatan holistik yang rapi dalam penilaian terhadap bakal penerbit. Ini merangkumi:
 • credit and viability evaluation,
 • structuring of the financial package,
 • deliberations at the credit approval stage,
 • ensuring that the facility documentation properly reflect the approved financial terms, and
 • thorough account management – post-issuance
Untuk memastikan kepatuhan terhadap syarat pembiayaan sehingga mampu memberikan amaran awal mengenai potensi masalah dan pengurusan pemulihan yang sesuai dalam menguruskan kualiti portfolio kami. Bersama-sama, Liputan Pelanggan kami, Penyelesaian Pelanggan, serta fungsi Pengurusan Risiko, telah mewujudkan proses penilaian dan pemantauan kredit yang berkesan dan kukuh.

Bagaimana Jaminan Kewangan Berfungsi

Step 1
Identifying New Deal
 • Understand client’s business profile and funding objectives / requirements
 • Review financial position and viability of cashflow projection
 • Obtain internal clearance to proceed with the deal
Step 2
Deal Structuring
 • Develop indicative principal term sheet (PTC)
 • Identify partner banks
 • Obtain appetite indication from partner banks
Step 3
Perform credit assessment
 • Obtain supporting documents from client
 • Perform KYC and credit checks (CTOS/CCRIS)
 • Prepare credit proposal with deal rationale and risk mitigations
 • Finalise PTC with client and partner banks
Step 4
Obtain internal approval
 • Deal presentation to relevant approving authorities within Danajamin
Step 5
Documentation
 • Confirmation of PTC with client/partner banks
 • LO issuance/acceptance
 • Execute transaction documents with client/partner banks
 • Client to fulfil issuance conditions
Step 6
Issuance
 • Danajamin issue financial guarantee policy
 • Identify potential investors for book building, if applicable
 • Issuance by client
Step 7
Monitoring
 • Monitor payments, reporting requirements and financial covenants
 • Perform periodic review

Sasaran pasaran Kami

Fokus utama kami adalah menyokong aktiviti pengumpulan dana secara hutang oleh syarikat bukan SME, seperti yang ditakrifkan di bawah:

Syarikat korporat bersaiz sederhana

Perolehan dari RM100 juta sehingga RM1.0 bilion ATAU Dana Pemegang Saham bernilai >RM10 juta & Perolehan >RM50 juta.

Kitaran

Industri bermusim/kitaran dikenalpasti sebagai berada pada tahap menurun ketika semakan strategi berkala institusi kewangan berkenaan.

Industri Yang Baru Muncul

Kemasukan baharu / berasaskan-teknologi / tenaga yang boleh diperbaharui / perkhidmatan seperti yang dikenal pasti oleh pihak berwajib e.g BNM, MITI, MIDA etc.

Industri Zon Amber

Industri yang mendapat perhatian terhad dari institusi kewangan yang berkenaan.

Apa yang Kami Tawarkan

Insuran Jaminan Kewangan

Bond / Sukuk

Peningkatan kredit untuk penerbitan Bon / Sukuk.
Maklumat Lanjut

Jaminan Pelabur

Bond / Sukuk

Perlindungan pelabur pilihan untuk penerbitan Bon / Sukuk.
Maklumat Lanjut

Kemudahan Pembiayaan Jaminan

Kemudahan Pembiayaan

Peningkatan kredit untuk kemudahan pembiayaan.
Maklumat Lanjut

Green Technology Financing Scheme 3.0​

Bond / Sukuk

Kemudahan Pembiayaan

Skim Jaminan Kerajaan

Green Technology Financing Scheme (GTFS 3.0) bertujuan untuk menggalakkan Sustainable and Responsible Investment (SRI) yang mencapai standard hijau, sosial dan mampan di Malaysia.
Maklumat Lanjut

Kisah Kejayaan Pelanggan

Ketahui bagaimana Danajamin membantu organisasi mencapai matlamat mereka.

Pertanyaan Perniagaan

Sekiranya anda ingin mengetahui lebih lanjut mengenai produk jaminan kami, sila isikan borang di bawah:
Guaranteed Products Enquiry

Soalan lazim

Siapakah yang layak memohon untuk Jaminan Kewangan Danajamin?

Semua syarikat yang diperbadankan di Malaysia yang ingin menerbit bon/sukuk boleh memohon kepada Danajamin. Terbitan bon/sukuk yang layak untuk mendapat jaminan kewangan Danajamin mesti diterbitkan oleh syarikat yang diperbadankan di Malaysia dan bon/sukuk tersebut perlu diterbit dalam Ringgit Malaysia. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi Bahagian Client Coverage.

Untuk permohonan Jaminan Kewangan, apakah maklumat/dokumen yang diperlukan oleh Danajamin?

Maklumat serta dokumen-dokumen seperti butiran tentang pengumpulan dana termasuk tujuan, aplikasi & kemampuan pembayaran semula, akaun audit tahunan, profil pemegang saham dan pemilik saham/struktur korporat perlu disertai dalam permohonan. Maklumat/dokumen tersebut akan membantu Danajamin menilai sesuatu permohonan dan memahami dasar urusniaga tersebut dengan lebih terperinci. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi Bahagian Client Coverage.

Perlukah sesebuah syarikat yang memohon Jaminan Kewangan Danajamin mendapatkan khidmat Penasihat untuk membantu dalam urusan penerbitan Bon / sukuk?

Ya. Mengikuti Akta Perkhidmatan Pasaran Modal 2007, penerbit memerlukan penasihat utama (principal adviser) untuk membantu dalam proses penerbitan bon/sukuk. Penasihat utama akan membuat permohonan kepada pihak berkuasa yang berkaitan termasuk Suruhanjaya Sekuriti. Lazimnya, penasihat utama ini merupakan institusi kewangan berlesen yang diluluskan oleh Suruhanjaya Sekuriti.

Apakah jenis transaksi yang boleh dijamin oleh Danajamin?

Secara umumnya, Danajamin boleh menjamin sebahagian besar transaksi Sekuriti Hutang Swasta yang lazim di pasaran, seperti pembiayaan korporat atau projek (corporate or project financing) dan lain-lain. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi Bahagian Client Coverage.

Adakah Danajamin menjamin pinjaman bank?

Tidak. Danajamin hanya menjamin bon atau sukuk seperti yang termaktub di dalam mandat kami.

Adakah Danajamin mengenakan bayaran pengeluaran Jaminan Kewangan yang disediakan?

Ya. Penerbit bon/sukuk perlu membayar fi kepada Danajamin bagi Jaminan Kewangan/Kafalah yang disediakan.

Bagaimanakah Danajamin menentukan bayaran untuk kemudahan jaminan kewangan yang diberikan?

Bayaran yang dikenakan adalah berdasarkan risiko yang akan diambil oleh Danajamin. Dengan kata lain, jumlah bayaran yang dikenakan bergantung kepada faktor-faktor seperti kedudukan kredit, kuantum & struktur pembiayaan serta sekuriti yang dicagarkan/diberikan. Kesemua factor-faktor ini akan berbeza dari satu kes ke satu kes yang lain.

Adakah penerbit perlu mendapatkan penarafan oleh RAM atau MARC sebelum memohon kepada Danajamin?

Tidak, pemohon tidak perlu mendapatkan penarafan penerbit (issuer rating) sebelum memohon kepada Danajamin. Walau bagaimanapun, untuk bon/sukuk yang dijamin oleh Danajamin, penarafan penerbitan bon/sukuk (issuance rating) perlu didapatkan sebagai syarat permohonan kepada Suruhanjaya Sekuriti Malaysia. Agensi penarafan akan memberi penarafan ‘AAA(fg)’ kepada bon/sukuk tersebut, iaitu penarafan kredit untuk bon/sukuk yang dijamin oleh Danajamin. Permohonan kepada Suruhanjaya Sekuriti boleh dilaksanakan selepas penerbit menerima Surat Tawaran Danajamin. Untuk maklumat lanjut tentang proses penerbitan, sila lawati halaman Proses Penerbitan.

Berapa lamakah tempoh proses penerbitan sebuah Bon / Sukuk?

Berbanding dengan peraihan dana melalui pinjaman bank, proses penerbitan bon/sukuk adalah lebih panjang dan jangka masa tersebut berbeza dari satu kes ke satu kes lain. Antara faktor-faktor yang mempengaruhi jangka masa sebuah penerbitan bon adalah kesulitan & kerumitan transaksi tersebut, bilangan parti yang terlibat serta jumlah kelulusan-kelulusan yang perlu didapatkan dari pihak-pihak berkuasa dan lain-lain.

Walau bagaimanapun, penerbitan bon/sukuk mempunyai pelbagai manfaat terutamanya kadar pembiayaan dana yang tetap bagi keseluruhan tempoh bon/sukuk tersebut.
printerphone-handset