Sekilas

Ringkasan Eksekutif Danajamin

Dikemas kini sebagai 30/06/2021

Maklumat lanjut dan senarai penuh
terbitan yang dijamin oleh Danajamin

Nilai Transaksi ke Pasaran

RM23,153 JUTA

Bahagian Danajamin sehingga kini

RM3,860 Juta

* 15 Pelanggan Aktif

43
Pelanggan

RM10,862
Juta

Jumlah Jaminan yang
Dikeluarkan

(terkumpul termasuk
pendahuluan, tanpa
tuntutan jaminan*)

RM7,002 Juta

28 Pelanggan Mantan

FGI -

FFG -

RM

RM

RM

6,957 Juta

45 Juta

7,002 Juta

* Catatan: Terdapat satu tuntutan jaminan dan jumlah pelanggan aktif telah berkurang dengan sewajarnya.

Jumlah
Penebusan

RM7,874 Juta

Mantan

RM7,002 Juta

Aktif

RM872 Juta

Pendedahan Jumlah Baki Jaminan

RM2,883 Juta

Tanggungan Bersih

RM2,730 Juta

Aturan

RM153 Juta

Tanggungan Bersih merupakan baki tanggungan Danajamin secara langsung di dalam portfolio. Nilai ini tidak mengambilkira tanggungan institusi-institusi kewangan lain yang diwakili oleh Danajamin.
Aturan Perwakilan merupakan tanggungan institutsi-institusi kewangan lain di dalam portfolio (yang diwakili oleh Danajamin). Aturan Perwakilan mungkin merupakan sebahagian dari struktur pembiayaan transaksi.

Jumlah Baki Pendedahan Jaminan Danajamin Mengikut Sektor (%)

Jumlah
Pendedahan Baki Jaminan
Mengikut Sektor

RM2,883 Juta

Mengikut Produk

Baki Bersih Pendedahan Jaminan Mengikut Produk
(tidak termasuk Aturan)

RM2,730 Juta

Financial GuaranteeInsurance (FGI)

RM2,730 Juta

Financing FacilitiesGuarantee (FFG)

NIL

Insuran Jaminan Kewangan (FGI)
FGI merupakan suatu bentuk peningkatan kredit yang menyediakan perlindungan kepada pemegang bon daripada risiko kerugian yang disebabkan oleh penerbit bon yang ingkar. Bon/Sukuk yang dijamin dibawah FGI akan diberi penarafan AAA secara otomatik, penarafan tertinggi yang akan diberikan kepada bon/Sukuk.

Jaminan Kemudahan Pembiayaan (FFG)
FFG merupakan suatu bentuk peningkatan kredit yang menyediakan perlindungan kepada institusi kewangan daripada risiko kerugian yang disebabkan oleh peminjam yang ingkar. Ia boleh diguna pakai terhadap pelbagai bentuk kemudahan pembiayaan seperti kemudahan pembiayaan jangka pendek dan jangka-panjang termasuklah kemudahan modal kerja.

RM1,884 Juta

Jumlah Ekuiti 31/12/2020
(audited)

1.45X

Tanggungan Bersih
berbanding Jumlah Ekuiti

Merujuk kepada nisbah kewangan (i) Tanggungan Bersih; berbanding (ii) Jumlah Ekuiti. Nisbah ini, antara lain, merupakan ukuran kepada sokongan ekuiti Danajamin untuk menampung komitmen sedia ada.