Rangka Kerja Penyeliaan & Pentadbiran

RANGKA KERJA PENYELIAAN

PENGAWALSELIA

Bank Negara Malaysia

PEMEGANG SAHAM

Menteri Kewangan Diperbadankan Credit Guarantee Corporation

AKTUARI LUAR

KPMG Actuarial Pte Ltd

JURUAUDIT LUAR

PricewaterhouseCoopers

DANAJAMIN
LEMBAGA PENGARAH

Lembaga Pengarah Danajamin majoritinya terdiri daripada ahli-ahli profesional berkecuali yang berpengalaman luas dalam industri perbankan dan seorang wakil bagi setiap pemegang saham Danajamin (MKD & CGC)

Jawatankuasa
Lembaga
Penajajaminan

Jawatankuasa
Lembaga
Risiko

Jawatankuasa
Lembaga
Pelaburan

Jawatankuasa Lembaga
Imbuhan &
Pencalonan

Jawatankuasa Lembaga
Audit